ثبت اختراع

ثبت اختراع اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است. این تفکرات در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیند صنعتی متبلور می شود. قانون ثبت اختراع و ...