نحوه اخذ کارت بازرگانی

نحوه اخذ کارت بازرگانی: مطابق قانون صادرات و واردات، هر شخص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند. تجارت در ...